Škola

Ekologie materiálů a procesů


Ekologické (environmentální) souvislosti

Aktuální téma. Jak je to globálním oteplováním, Další mýty. Ekologie a společnost. Ekologie jako věda. Ekologie
Specifika el. výroby. EEZ a životní prostředí. Nástroje environmentální politiky. Směrnice RoHS. Směrnice Reach. BAT. Ekologicky šetrný výrobek. Ekologie a procesy
Čisší produkce - náplň. Příklady čistších technologii. Metodika čistší produkce. Čistší produkce
Životní cyklus produktu. Co to je LCA. Formy LCA. Metodika LCA Metodika LCA
Recyklace z hlediska udržitelné spotřeby. Prevence vzniku OEEZ. Směrnice EC. Problémy kolem recyklace. Recyklace v životním cyklu. Recyklační technologie. Výstupy z recyklace. Recyklace konkrétních OEEZ. Recykliace výrobku.
Co to je ekodesign. Vznik ekodesignu. Strategie ekodesignu.Ekodesignový postup. Legislativa. Energetické štítky. Přínosy ekodesignu. Ekodesign el. výrobku
Elektrotechnické materiály z ekologického hlediska. Vybrané technologie z ekologického hlediska Ekologické aspekty el. výroby
"Výroba" a rozvod el. energie.Uhelné elektrárny. Elektrárny na topný olej. Elektrárny na zemní plyn. Jaderné elektrárny. Obnovitelné zdroje. Rozvodné sítě.
Energetická politika EU.
Získávání el. energie

Degradační procesy

Mechanizmus navlhání. Sorpční jevy. Sorpční hysteréze. Kapilární kondenzace. Bobtnání. Transportní jevy. Vlhkostní degradace Navlhání
Prašné prostředí. Vlastnosti prachu.Mechanizmus působení prachu. Degradační působení prachu. Prach
Mechanizmus koroze. Chemická koroze. Elektrochemická koroze. Korozní činitelé. Korozní rychlost. Korozní napadení. Korozní prostředí.
Klasifikace korozní agresivity. Monitorování korozní agresivity.
Koroze
Podstata fotodgradace. Mechanizmus fotodegradace. Doprovodné jevy fotodegradace. Degradace plastů. Fotodegradace

Elektrotechnický výrobek v provozním prostředí

Vlivy působící na fukčnost výrobku. Třídění provozního prostředí. Charakterizece výrobku. Charakterizace poruch. Provozní prostředí a spolehlivost výrobku. Klasifikace klimatu. Klasifikace degradačních činitelů. Klasifikace degradačních dějů. Základní degradační procesy. Elektrotechnický výrobek v provozním prostředí
Konstrukční řešení. Volba materiálu. Omezení vlivu. Povrchová ochrana. Úprava el. zařízení do provozního prostředí

Formy úpravy zařízení do provozního prostředí

Kovové povlaky. Elektroyticky vyloučené povlaky. Plátovní kovy. Chemicky vyloučené povlaky. Žárové pokovení v roztavených kovech. Žárově stříkané kovové povlaky. Mechanické zinkování. Kovové povlaky
Organické povlaky. Vytváření organických povlaků. Lakování DPS. Povlaky z práškových plastů. Organické povlaky
Anorganické povlaky. Anorganické nátěrové hmoty. Keramické povlaky. Termodifuzní pokovování. Iontová nitridace. Povlakování ve vakuu Anorganické povlaky
Dočasná ochrana. Prostředky dočasné ochrany. Konzervace. Vysoušedla. Inhibitory koroze. Destimulátory koroze. Balení, přeprava. Dočasná ochrana
Znaky jakosti povlaku. Místo kontroly. Lesk, matnost. Pomeračová kůra. Barva. Tloťka povlaku. Destruktivní metody měření. Nedestráuktivní metody měření. Doplňkové metody.Porovitost povlaku. Měření porovitosti. Kontrola jakosti povrchové ochrany

Ověřování vlivu prostředí

Atmosférické zkoušky. Metodika laboratorních zkoušek. Formulace zkušebního postupu. Vyhodnocení zkoušek. Laboratorní zkoušky spolehlivosti a životnosti. Ověřování klimatických vlivů Ověrování vlivu prostředí

Poznámka:

Přednášky (slaidy) vznikaly během let 1998 až 2015